Předškolní a mimoškolní pedagogika

Nyní se lze ještě přihlásit v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika do posledních několika volných míst pro denní nebo kombinovanou formu v Plzni. V ostatních místech nebo formách jsou již pro letošní rok naplněny kapacity. Přijímací řízení pro následující školní rok 2023/2024 bude vypsáno v listopadu 2022.

Absolventi našeho oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravování zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další.

Studium je zaměřeno na oblasti pedagogiky (s důrazem na pedagogiku předškolní) a psychologie (zejména vývojová a sociální). Praktické dovednosti pak studenti získávají především z oblastí estetické, tělesné a dramatické výchovy, ale také v relevantních výsečích práva či filozofie a etiky. Velký důraz je kladen na jazykovou vybavenost studentů, kteří si volí jazyk anglický nebo německý, a výuka cizích jazyků pak probíhá během celé doby studia. V neposlední řadě jsou absolventi oboru vybaveni obecnými dovednostmi a měkkými kompetencemi (práce s ICT, komunikace, prezentační dovednosti apod.), které mohou využít při běžném provozu mateřské školy či jiného obdobného zařízení a které uplatní obzvláště v řídících pozicích.

Přihlášky je možné podávat ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí a ke studiu jsou uchazeči přijímáni mimořádně bez přijímacích zkoušek.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Díky spolupráci s ostatními školami PRIGO mají naši studenti možnost v rámci mentoringového systému BuddyGO pořádat pro děti mateřských a základních škol projektové dny a mimoškolní akce, kde nad rámec povinné praxe aplikují znalosti z výuky při reálných aktivitách.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Zahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %. To znamená, že úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytli kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá na základě souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v prostorách na ulici U Borského parku v Plzni. Studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nabízí také naše sesterská VOŠ PRIGO v Ostravě a Bruntále anebo naše sesterská PRIGO – vyšší odborná škola v Olomouci.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko uznávacího orgánu (MŠMT)
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce

Studujte u nás další pedagogické obory pro doplnění a rozšíření kvalifikace

Sesterská Vysoká škola PRIGO nabízí vzdělávání v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Více o těchto programech.

Školné*

Školné v denní formě vzdělávání je stanoveno na 5.900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).
Školné v kombinované formě vzdělávání je stanoveno na 14.900 Kč ročně, nebo 1.490 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).

Jedná se o zvýhodněné a garantované školné, které se týká studentů, jež zahájí studium ve školním roce 2022/2023 a podají přihlášku do 7. října 2022. Toto školné bude garantováno těmto studentům po celou dobu jejich studia (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, nebo se přihlásili v dřívějších termínech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu nebo podání přihlášky). Standardní školné mimo tuto zvýhodněnou akci pro všechny školy skupiny PRIGO je ve výši 9 900 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 000 Kč v případě jednorázové splátky. Doplatek nad rámec zvýhodněného školného je hrazen ze stipendijního fondu.